הסקירה הרבעונית

ברבעון הראשון של שנת 2018 נצפתה ירידה בשיעור של 0.6% (נומינלי) במחיר הממוצע של הדירות שנסקרו, לעומת הרבעון שקדם לו. בתקופה הנסקרת אינדקס המחירים הכללי (ללא דיור) עלה ב- 0.3%.
סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון הראשון של שנת 2018
ברבעון הרביעי של שנת 2017 נצפתה עליה בשיעור של 1.4% (נומינלי) במחיר הממוצע של הדירות שנסקרו, לעומת הרבעון שקדם לו. בתקופה הנסקרת אינדקס המחירים הכללי (ללא דיור) נותר ללא שינוי.
סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון הרביעי של 2017
ברבעון השלישי של שנת 2017 נצפתה ירידה בשיעור של 0.2% (נומינלי) במחיר הממוצע של הדירות שנסקרו, לעומת הרבעון שקדם לו. בתקופה הנסקרת ירד אינדקס המחירים הכללי (ללא דיור) בשיעור של כ- 0.2%-.
סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון השלישי של 2017
הבא
הקודם